شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

تقی رحیمیان مشهدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۳