شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

محمود فرشاد

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۴