شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

استفاده از OFF GAS به جای نیتروژن جهت انتقال پودر در واحد PTA1 واقع در مجتمع پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های در حال اجرا
1399/11/08
Off Gas