شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

انجام عملیات فونداسیون و سازه های بتنی پروژه کارخانجات هماتیت

شرکت گهر روش سیرجان
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1397
فونداسیون هماتیت