شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

خرید و تامین، حمل،باراندازی، نصب و راه اندازی،نصب و اجرا، تست و راه اندازی پکیج ایستگاه های پمپاژ و احداث ابنیه وابسته دشت جگیران

جهاد کشاورزی
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1397/8/12
جگیران