شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

خرید و نصب تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق پروژه ایستگاه پمپاژ پساب کرج

شرکت آب و خاک کرج
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
91/6/28
پساب کرج