شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

عملیات اجرای احداث تیکنر مرکزی باطله گلگهر سیرجان

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1397/11/13
تیکنر مرکز