شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

احداث تیکنر باطله و اجزاي وابسته فاز۱ گل گهر سیرجان(پروژه بازیابی آب)(مشارکت سابیر بین الملل -نورهان تدبیر توس)۳۱۰۳

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1395/10/01
احداث تیکنر باطله