شرکت مهندسی نورهان تدبیر توس

عملیات راهبری تعمیر و نگهداری از ایستگاه آب, خط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی طرح چهل کوره زاهدان

شرکت ملی صنایع مس ایران
حوزه فعالیت نامشخص
پروژه های اجرا شده
1393/02/27
عملیات راهبری تعمیر نگهداری